Scheldekaaien: het voorlopig Master Plan, stand 2009

BELANGRIJK BERICHT: onderstaande tekst dateert uit 2009 en is dus niet meer up to date wat betreft recentere ontwikkelingen i.v.m. de heraanleg van de kaaien of het schetsvoorstel dat in 2011 gepresenteerd werd.  Ondertussen is men teruggekomen van de eerder negatieve oordelen over de hangars en de hekken en blijkt dat die eventueel zullen geintegreerd worden in delen van de heraangelegde kaaien.

Commotie om de historische hangars op de kaaien ter hoogte van Sint Andries en de 163 lindebomen

In juli 2010 dienden 5 Antwerpenaars een bezwaarschrift in tegen de geplande sloop van de historische loodsen en kap 163 lindebomen ter hoogte van de kaaien aan de wijk Sint Andries. Wij en het Beschermcomité Cultureel Erfgoed haalden daarmee uitgebreid de pers, maar in Gazet van Antwerpen verscheen een ad hominem opinie van journalist Lex Moolenaar getiteld “Brief aan hen die overal tegen zijn.” Lex Moolenaars opinie stuitte op kritiek in de vorm van lezersreacties, o.a. van Ivan Derycke, mede ondertekenaar van het bezwaarschrift, maar deze lezersreacties zijn ondertussen weggehaald van onder Moolenaars opinie die nog steeds op de site van Gazet van Antwerpen staat. Dat dit niet van democratische dialoog getuigt, hoeft niet verder aangetoond. Verder is het niet de eerste keer dat Gazet van Antwerpen negatief schrijft over het Beschermcomité Cultureel Erfgoed, want we werden al eerder beticht van conservatisme toen we ons voor het bedreigde historische Stadspark van Antwerpen inzetten. Lees daarom onze kritiek op de aanleg van een DIJK ter hoogte van Sint Andries en het Zuid hier: http://www.dewereldmorgen.be/blog/erfg/2010/08/14/naar-aanleiding-van-de-heraanleg-van-de-scheldekaaien-antwoord-op-lex-moolenaar 

VERSLAG over de PRESENTATIE van het VOORLOPIG MASTERPLAN SCHELDEKAAIEN, 19 maart 09 (Kaailand, Kaaienplan). Of waarom het beschermcomité het masterplan in zijn huidige vorm eigenlijk teleurstellend vindt

Gisterenavond was het dan zover en kon het Antwerps publiek kennismaken met het voorlopige masterplan van de Scheldekaaien. De presentatie gebeurde door Antwerps Stadsbouwmeester Kristiaan Borret in het bijzijn van o.a. de architecten van Proap en Witt, het geselecteerde architectenbureau, burgemeester Janssens en Schepen van Campenhout. Er was ook een presentatie van het Sigmaplan, ter voorkoming van overstromingen door verbetering van de waterkering en de bouw van dijken, en er was ook wat aandacht voor het probleem mobiliteit.

Terwijl we op deze website de noodzaak voor de oplossing van deze problemen volledig beamen, focussen we op het derde luik: de grootse heraanleg van de Scheldekaaien als open publieke ruimte van iedereen. Want de heraanleg van de Scheldekaaien is zeker het meest ambitieuze plan van het bureau Stadsvernieuwing en zal ook beeldbepalend zijn voor de komende jaren. De hamvraag daarbij is of het stadsbestuur en het geselecteerde architectenbureau erin zullen slagen de historische charme en de “ziel” van de kaaien, de geladen betekenis die de kaaien voor zovele Antwerpenaren heeft, te vertalen en integreren in dit nieuwbouwproject.

Hoe moelijk deze opgave is kwam meteen naar voren aan het begin van de avond in een anecdote van Schepen van Campenhout over een Flandria boottocht die het stadbestuur en de architecten die zonnige dag gedaan hadden op de Schelde: toen de delegatie aanmeerde aan de blauwe steen zagen ze pas hoe de kaaien vandaag de dag intens gebruikt worden: mensen waren op de blauwe steen aan het picknicken, zonnen, muziek aan het maken, zich aan het amuseren. En even, zo zei van Campenhout, grapten de leden van de delegatie tegen elkaar: “De kaaien mogen niet veranderd worden, maar moeten blijven zoals ze nu zijn”…

Inderdaad, de kaaien worden vandaag door een groot aantal Antwerpenaren al intensief gebruikt en zijn een beetje een groots niemandsland dat door velen naar believen kan worden ingevuld. Het gevaar bestaat dat dit vrije speelse karakter van de kaaien onherroepelijk wordt aangetast.

De presentatie over het masterplan was dan ook teleurstellend.

Reden?


Ten eerste, omdat met geen woord meer gerept werd over de grootse wandelboulevard langs 7 km. kaaien, waarvan tijdens de inspraakperiode zo dikwijls sprake was.

Ten tweede, omdat zowel de Antwerpse bouwmeester als de architect van Witt gisteren meermaals naar bebouwing op de kaaien verwezen. Inderdaad, het stadsbestuur wil belangrijke en toch wel vrij grote delen van de kaaien bebouwen, precies dat wat vele Antwerpenaren niet wensen. Ook de mogelijkheid van privatisering van de kaaien, m.n. de hangars, kwam weer naar voren. En meer nog: deze nieuwbouw werd meteen ook vergoeilijkt want, zo werd gesteld, de muren van deze nieuwbouw zouden als waterkering dienen. In plaats van op deze plekken voor een mobiele waterkeringsmuur te opteren, zou dit een “creatieve” wijze zijn om het probleem aan te pakken…

Waar komt dan die bebouwing? Stadsplanning heeft de Scheldekaaien in 7 zones ingedeeld, zie verder, en op maar liefst 4 van de 7 zones komt bebouwing, dus dat is niet niks:

1. Petroleum Zuid:
Hier komt het voetbalstadion (jawel, ook op de kaaien, zo konden we gisteren vernemen!) en een nieuwe terminal voor de binnenscheepvaart;

2. Het Eilandje
Alsof er op het Eilandje niet al genoeg niuwbouw gepland is volgt hier de redenering van de ontwerpers van het Masterplan voor extra nieuwouw op de tegenoverliggende kaaien: “Op het Eilandje is er met alle dokken water genoeg. Het belang van een goeie band met de Schelde is hier minder groot, de stad richt zich veeleer op de dokken. Daarom zou er laagbouw vlak tegen de Schelde gebouwd kunnen worden, waarin dan de waterkering geïntegreerd wordt.” En, nog een kritische vraag, hoe laag is laagbouw in Antwerpen dan wel, en hoe zal het zicht op deze “laagbouw” zijn, vanuit bv. de Scheldebocht?

3. Op het toeristische en historische deel aan het Steen, tussen Noorder-en Zuiderterras:
jawel, er is prake van gebouwtjes onder de beschermde hangars, voor o.m. een kinderkribbe. Al eerder berichtten we over hoe ondoordacht het wel is van het Stadsbestuur om van het Steen een sprookjeskasteel of een leercentrum enkel voor kinderen te maken: want, zo wordt een publiek gebouw dat van en voor iedereen is (ook kinderen) uitbesteed aan een deelgroep en ontoegankelijk gemaakt voor een zeer grote groep mensen, ook buitenlandse toeristen. Zijn wij tegen kinderen? Nee, natuurlijk niet. Wat een absurde idee. Het spreekt vanzelf dat kinderen en ook kinderopvang enorm belangrijk zijn, maar is de toeristische en historische plek bij uitstek aan de kaaien (het Steen en omgeving) de aangewezen plek om aan kinderopvang te doen of het Steen enkel toegankelijk voor kinderen te maken? Wat met alle Amerikaanse en Japanse toeristen die deze historische plek bezoeken?  Enz.
Verder viel ons gisteren op dat geen enkele van de presentatoren over dit gedeelte van de kaaien echt rekening hield met de ruimere historische en toeristische waarde ervan. Maximale toegankelijkheid tot aan de blauwe steen is wat er gezegd werd. Dat dit deel aan de Grote Markt een toeristische trekpleister is en als zodanig dient gehandhaafd te worden, daarover werd met geen woord gerept. Ook het voorstel om van het Steen een archeologisch museum te maken of rekening te houden met de archeologische site rondom het Steen, het Vleeshuis enz. werd door de aanwezige architect van Witt niet echt warm onthaald. Dat zou “verstarring” zijn. Of “Disneyficatie”, zoals een ander architect zei. Het beschermcomité maakt binnenkort een lijst van de typische dooddoeners die sommigen gebruiken om het begaan zijn met cultureel erfgoed af te doen als oudbollig/ zulke retorische argumenten als “verstarring” en “Disneyficatie” als het nota bene over de omgang met middeleeuws historisch erfgoed als het Steen gaat zijn toch wel zeer curieus.

4. Droogdokken:
Hier is er een park gepland, maar ook in dit park zal er een gebouw worden opgetrokken, zo klonk het gisteren. Aan deze Scheldebocht, waar momenteel heerlijke wildgroei staat en je fantastisch kan picknicken, heb je ook een mooi zicht op de kathedraal en de skyline van de stad. De vraag is hoe dat zicht er zal uitzien als er nieuwe gebouwen ter hoogte van het Eilandje op de Scheldekaaien staan?  Nu al komt er hoogbouw aan de Burchtwal van het Steen, omgeving Vleeshuis, die het zicht op de toren van de Sint Pauluskerk zal belemmeren. Ook het heerlijke stukje ongerepte natuur met wilde bloemen en planten hier in de Scheldebocht zal wellicht verdwijnen…Komt er weer gemillimeterde saaie gazon voor in de plaats want qua botanische diversiteit en schoonheid heeft de stad Antwerpen zo goed als niks te bieden.

Hieronder een stukje uit het krantenartikel van Dieter Stynen van het Nieuwsblad dat een bijkomend overzicht biedt over wat er gisteren over de kaaien gezegd werd.

De kaaien werden opgedeeld in zeven deelgebieden die elk apart heraangelegd worden en een heel eigen karakter zullen krijgen.

Petroleum Zuid

Het gemengd karakter tussen natuur en industrie moet hier zoveel mogelijk bewaard worden. Er komt een mengeling van natuur, bedrijfsgebouwen en haveninfrastructuur. Wellicht komt hier ook het nieuwe voetbalstadion en een terminal voor de binnenscheepvaart. Die zouden allebei tegen het water liggen, waardoor fiets- en voetpad hier vrij ver van de Schelde verwijderd zijn.

Nieuw Zuid

Momenteel onontgonnen gebied. Hier kan de stad iets volledig nieuws optrekken. Bedoeling is om hier in tegenstelling tot alle andere gebieden dwars op de Schelde te werken. Met parken en straten die loodrecht op de kaaien komen te staan in plaats van er parallel mee te lopen. Met je rug tegen het water kan je dus diep stadinwaarts kijken. Er zou een dijk vrij dicht bij de Schelde aangelegd worden. De tram zou daar vlak bij rijden zodat je vanuit de tram op de Schelde kunt kijken.

Sint-Andries en Zuid

De open ruimte die hier nu is, moet ook blijven. De dijk komt er veel meer stadinwaarts te liggen zodat je tussen dijk en Schelde één groot open gebied krijgt dat in geval van nood gewoon kan overstromen. Het bestaande, robuuste karakter zou er behouden blijven. Onder het overstromingsgebied is er eventueel plaats voor ondergrondse parkeergarages.

Van het Schipperskwartier tot aan het Zuiderterras

Het kloppend hart van de stad. Hier moet de stad dan ook helemaal tot aan de blauwe steen doorlopen. Zo weinig mogelijk auto’s dus in dit levendige gebied. Geen dijken ook, maar zoveel mogelijk mobiele waterkeringsmuren die enkel uit de grond oprijzen in noodgevallen. Zeer veel plaats voor groen, maar de hangars en de wandelterrassen blijven behouden. Wel zou er meer leven onder de hangars moeten komen: waarom geen versmarkt of zelfs een kinderkribbe?

Bonapartedok en Loodswezen

Moet een erg intiem plekje worden, met erg veel aandacht voor de band met het water. Met kleine aparte parkjes en waterhoekjes waar je je kunt terugtrekken. Het meest opvallend is het idee van een getijdentuin aan en op de vervallen Bonapartesluis met specifieke planten die leven van de wisselende getijden.

Kattendijksluis en Rijnkaai

Op het Eilandje is er met alle dokken water genoeg. Het belang van een goeie band met de Schelde is hier minder groot, de stad richt zich veeleer op de dokken. Daarom zou er laagbouw vlak tegen de Schelde gebouwd kunnen worden, waarin dan de waterkering geïntegreerd wordt.

Droogdokkeneiland

Hier ben je al bijna uit de stad en toch heb je wellicht nergens een beter zicht op de stad omdat je de Scheldebocht gepasseerd bent. Er zou een groot park komen dat zeer natuurlijk en zachtjes overvloeit in de Schelde. Normaal gezien zal het er erg rustig zijn, maar enkele keren per jaar kan er een groot evenement georganiseerd worden.

Dieter Stynen

*******************************
*******************************

leeuw
 
Zullen de Kaaien een vrije open ruimte blijven, en zal het historisch deel voldoende gerespecteerd worden? Of zullen delen van de Kaaien bebouwd en in concessie gegeven worden, en zal er een eind komen aan de vrije open ruimte en het niemandsland? 
 
Antwerpenaars, ook in de laatste editie van den Antwerpenaar, roepen op om toch vooral de kaaien niet vol te bouwen met horeca en andere gebouwen. Zo staat er in den Antwerpenaar van 1 maart: “De Kaaien moeten een open plek blijven. Als je ze dichtbouwt, doe je afbreuk aan hun charme en verbreek je hun betovering.”  Als u naar een tafelgesprek gaat, draag dan het uwe bij en vraag dat de Kaaien niet worden dichtgebouwd…. (officieel mogen er geen kantoren of appartementen gebouwd worden, maar er bestaan tal van andere soorten publieke gebouwen en horeca die afbreuk zouden doen aan die open, vrije ruimte. Ook de enquete, zie verder, vraagt of u de aanwezigheid van publieke gebouwen op de kaaien goedkeurt).
 
En vraag ook om voldoende respect voor de historische charme en het erfgoed van de Kaaien, het collectief geheugen van alle Antwerpenaars. Geen herhaling van de volledige “wegvernieuwing” van het historische Astridplein.
 
 
 
**********************************
 
 
 
 
HELP MEE DE HISTORISCHE SCHELDEKAAIEN IN DE BINNENSTAD BESCHERMEN: SCHRIJF U IN VOOR DE INSPRAAK TAFELS DIE BEGIN MAART PLAATSVINDEN.  Inschrijven kan door voor 4 maart 09 een email te sturen naar stedelijkwijkoverleg@antwerpen.be en antwerpenaantwoord@hotmail.com
Om onderstaande enquete over de Scheldekaaien in te vullen, moet u deelnemen aan één van de tafels. Als u vindt dat het stad naar uw mening dient te luisteren, schrijf u dan zo spoedig mogelijk in.
 
Deel uit de Enquete  die het Stad voert over de Scheldekaaien:   

enquetekaaien
VRAGEN OP DE ENQUETE VAN HET STADSBESTUUR:

Geef aan in welke mate u volgende zaken belangrijk vindt voor de nieuwe Scheldekaaien (keuze uit helemaal niet belangrijk, niet zo belangrijk, geen mening, eerder belangrijk, heel belangrijk)

a. zichtbaarheid van de Schelde

b. parkeermogelijkheden op de Scheldekaaien

c. de aanwezigheid van (openbare) gebouwen op de kaaien

d. de Scheldekaaien als aantrekkingspool voor (buitenlandse) toeristen

e. de Scheldekaaien als trekpleister voor Antwerpenaren

f. horeca

g. het havenhekken

h. de wandelterrassen

i. de hangars

j. het loodswezen

k. het Steen

l. open ruimte

m. een park

n. een fietsroute

o. een wandelboulevard

p. de waterkeringsmuur

q. (vrije keuze)

r. (vrije keuze)

NOTA BENE: ONZE OPMERKINGEN: merk op dat de derde vraag van de enquete, vraag c, al meteen naar de aanwezigheid van openbare gebouwen op de kaaien vraagt. Zoals we uit het artikel uit den Antwerpenaar hieronder kunnen afleiden gaat het om gebouwen van het type horeca, sporthal, concerthal enz. Open ruimte en een park komen in de enquete slechts op plaats 12 en 13. En tijdens gesprekken naar aanleiding van een recente pers conferentie bleek dat de ontwerpers en stadsplanning ook invullingen zoeken voor andere plekken op de kaaien, waarbij ook concessie of verhuur een rol schijnen te spelen. De kaaien zullen dus ook een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de stad. Om maar te zeggen dat het niet evident is dat de kaaien een grote open ruimte zullen blijven.

WAT U VERDER DIENT TE WETEN OVER DE HERAANLEG VAN DE SCHELDEKAAIEN:

De selectie van de ontwerpers en het Masterplan is al gebeurd in 2007: winnaar is het Portugese architectenbureau Proap dat een ontwerp presenteerde gebaseerd op zogenaamde pianotoetsen.  Enkele fragmenten uit de publieke pdf file, te vinden op de website van de Vlaamse Bouwmeester, zie info verder beneden:

masterplan-kaaien

kaaienplan2

kaaienplan3

ONS STANDPUNT OVER DE HERAANLEG VAN DE SCHELDEKAAIEN:

De heraanleg van de Scheldekaaien betreft een lengte van meer dan 6 kilometer.  De kaaimuur moet hersteld worden en het probleem waterkering opgelost. Dat is de technische kant van de heraanleg. Maar het derde luik betreft het GEBRUIK EN DE HERINRICHTING VAN PUBLIEK DOMEIN en precies daar knoopt ons beschermcomité aan. We hopen echt dat de Scheldekaaien geen speelbal zullen worden van projectontwikkelaars of belangengroepen gedreven door winstbejag en dat onze Scheldekaaien niet buitensporig geprivatiseerd zullen worden, zoals dat al het geval is met  andere publieke plekken en gebouwen in Antwerpen (zie discussie Steen). Er mogen weliswaar geen appartementen of kantoren op de kaaien gebouwd worden. Maar er zijn tal van andere soorten gebouwen die men er wel mag bouwen. Dus het is niet uitgesloten dat delen van de kaaien toch met allerlei andere dingen zou kunnen worden volgebouwd in plaats van als teruggewonnen open ruimte of open publiek park te fungeren. Een ander schrikbeeld zou de Disneyficatie van de Scheldekaaien zijn of een internationale cruise terminal die belangrijker zou bevonden worden dan de charme en historiek van de geliefde kaaien…En nog een schrikbeeld: een permanente evenementen stroom op kaaien die verhuurd zouden worden: ook zo worden de doelstellingen van rust, ontspanning en vakantiestemming voor iedereen niet bereikt.

We hopen dat er een grote groene zone komt, maar vinden anderzijds dat Antwerpen zoals Bordeaux of Duesseldorf zou moeten proberen het historische karakter van de Scheldekaaien te respecteren. Wij focussen op onze website daarom vooral op het historische deel van de Scheldekaaien, van het Zuiderterras tot het Noorderterras, dus aan de oude binnenstad, en we hopen dat dat zo goed mogelijk zal behouden blijven. Het Beschermcomité is zeker niet tegen stadsvernieuwing (en verdedigt dus allesbehalve een ouderwetse of conservatie stelling!) maar wil ijveren voor een meer evenwichtige omgang met belangrijk cultureel erfgoed in Antwerpen. Stadsvernieuwing en cultureel erfgoed moeten naast elkaar en niet ten koste van elkaar kunnen bestaan.

Dat we ons zorgen mogen maken over de toekomst van dit historische deel van de Scheldekaaien vinden we terecht, gezien de merkwaardige wijze waarop het stadsbestuur tot nu toe met het historische Steen is omgesprongen. Zoals u weet wordt het Steen momenteel door de jeugddienst beheerd (en dus niet de dienst musea), zouden er plannen zijn om er een kinderevenementen plek (mogelijk sprookjeskasteel) van te maken, zal het Steen worden verhuurd (krantenartikels spreken van Studio 100 als kanshebber) en zou daarvoor het waardevolle interieur met panelen worden afgeschot. … Stel u voor dat u in London the Tower zou willen bezoeken, maar ter plekke verneemt dat er een kindersprookjeskasteel van gemaakt is en u niet binnenkan, en u begrijpt waarom we dit geen aardgerecht gebruik van ons enige en oudste middeleeuwse monument in Antwerpen vinden.

We hopen dat de smeedijzeren hangars, de blauwe steen, de leeuwen en andere beschermde delen van dit historische gedeelte niet geheel zullen verdwijnen.  We maken ons zorgen over de wandelterrassen.  En wat zal er gebeuren met het smeedijzeren hek dat langs het historische deel van de kaaien loopt, want in de brochure “Kant en Wal” van het stadsbestuur werd dat hek voorgesteld als een barriere, als iets dat in de weg staat… (zeer veel smeedijzer is in de laatste decennia uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen; niet in Parijs, niet in London, bij ons wel…).

En zou het mogelijk zijn dat het Stadsbestuur, net nu het aan Red Star Line toerisme met Amerikanen wil gaan doen, een deel van de historische hangars waar de emigranten voor inschepen verzamelden zou willen weghalen.  Nee, toch.

Zoiets zou toch al te merkwaardig zijn, vindt u niet?

We proberen een open visie te houden en willen erin vertrouwen dat het historische gedeelte van de kaaien aan de oude binnenstad niet “wegvernieuwd” wordt. Maar om echt zeker te zijn is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk Antwerpenaars begaan met historisch Antwerpen van zich laten horen bij de inspraakronde die het Stad in maart 09 organizeert. Van van 1 tot 7 maart worden er tafelgesprekken georganizeerd waaraan de gewone Antwerpenaar kan deelnemen. Schrijf een email naar stedelijkwijkoverleg@antwerpen.be en antwerpenaantwoord@hotmail.com en laat dus van u horen.

ER IS NOG NIETS BESLIST, zegt het Stadsbestuur.  Toch zijn er al in 2007 grote krijtlijnen. En u zal zien dat er wel degelijk ook sprake is van de bebouwing van de Scheldekaaien (zij het niet met kantoren en appartementen maar met andere gebouwen zoals horeca, een sport- of concerthal). Leest u hier het artikel en klik daarna op de link om de foto’s van de waterkering te zien:

“Openluchtconcerten

“Er ligt nog niets vast, maar er zijn wel al veel ideeen voor wat er op de kaaien kan komen. Het centrale deel van de kaaien krijgt een publieke functie, bijvoorbeeld horeca. Appartementen of kantoren kunnen er niet. Ten zuiden van de Singel, waar nu nog de containers van Mexiconatie staan, kiezen we voor jeugd, cultuur of recreatie. Concreet kan dat bijvoorbeeld een concerthal, een sporthal of een terrein voor openluchtconcerten worden. Dat zou mooi aansluiten op het woongebied Nieuw-Zuid en het bedrijventerrein Petroleum-Zuid die de komende jaren ontwikkeld worden.”

Lopen op het water

“Over de hele lengte van de kaaien willen de ontwerpers de band met het water aanhalen. Een van hun ideeën is om drijvende pontons aan te leggen waarop je kunt wandelen, of om stukjes van de kaaien zodanig aan te leggen dat ze af en toe onder water lopen. Dat brengt de Schelde weer dichterbij de stad.”

Tramlijn

“We gaan de parkeerplaatsen op de kaaien ondergronds brengen. Dat moet de historische binnenstad autoluw maken. De betonnen muren van die garages kunnen ook dienen om de kaaimuur te verankeren. De kaaimuur is reeds van bij de bouw,meer dan 120 jaar geleden, instabiel en moet dringend verstevigd worden. We dromen ook van een tram langs de Scheldekaaien die Nieuw Zuid verbindt met het Eilandje in het noorden, ideaal om het hele stadscentrum vlot ereikbaar te maken.” Hoe de Kaaien er precies zullen uitzien, wordt het komende anderhalf jaar bestudeerd. Tegen eind 2008 moet het plan klaar zijn en moet er een kostenraming zijn. De heraanleg zal waarschijnlijk in verschillende stappen gebeuren. De eerste werken kunnen vanaf 2010 à 2011 starten. “In elk geval houden we ook rekening met de heraanleg van de Noorderleien”, legt Teughels uit. “We kunnen het niet maken om de beide grote assen tegelijk op te breken.”De heraanleg wordt ruw geraamd op 150 tot 300 miljoen euro. Eens het plan klaar is, zullen de stad,de Vlaamse overheid en eventueel ook De Lijn en andere partners een overeenkomst sluiten over wie wat betaalt. Ook privé-investeerders zullen meebetalen, onder andere voor de ondergrondse parkeergarages.Wandeldijk tegen het water. De Scheldekaaien beschermen de stad tegen de rivier. De heraanleg moet die bescherming nog verbeteren. Nu gebeurt dat door de waterkeringsmuur bij hoogtij te sluiten. Die muur is nu 1,35 meter hoog, maar dat is niet voldoende. Volgens kansberekening kan de binnenstad om de 350 jaar onderstromen. Daarom wordt de waterkering verhoogd tot 2,25 meter. Maar ze wordt veel gevarieerder en vernuftiger. Gedaan met een zes kilometer lange betonnen muur: het ontwerp voorziet verschillende methodes om het water tegen te houden: een wandeldijk, de muur van een gebouw, een ponton dat mee omhoog komt met het water of zelfs een mobiele muur die enkel bij hoogwater uit de grond komt.

De verhoogde waterkering maakt deel uit van het Sigmaplan voor de Schelde. Alle dijken tussen Oosterweel en Bazel worden verhoogd. De stad is daarmee veel beter beschermd tegen de Schelde dan ooit tevoren. De kans op overstroming wordt na de werken één keer per vierduizend jaar. http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Marketing_en_communicatie/MC_Com/DenAntwerpenaar/2007/April1/20070401_DA_p05_150Kb.pdf

*************************

De pdf file van het winnende masterplan ontwerp dat u kan downloaden op de website van de Vlaamse bouwmeester:
http://www.vlaams-bouwmeester.be/renderers/open_oproepen/render_openoproep.aspx?aa07b7b8-a0af-44b2-9cda-7b14a7357155

 

Vers van de pers: Het Beschermcomité op 14/02 in het Nieuwsblad, met een bericht over de Scheldekaaien

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=0A26H3BU

http://nieuwsblad.typepad.com/antwerpen/2009/02/reageer-wat-moet-er-allemaal-kunnen-op-de-scheldekaaien.html#reacties

************************************************

Hier is nog een afbeelding van het winnende ontwerp Masterplan voor de Scheldekaaien.

scannen0012

*************************
Documentatie over wat men met de Scheldekaaien van plan is vindt men ook in dit engelstalige artikel, http://www.metropolismag.com/story/20070919/the-city-and-the-stream, waarin Stadsbouwmeester Kristiaan Borret geinterviewd wordt. Het artikel is van 19 september 2007: het geeft inzicht in sommige plannen: het vermijden van aangelegde parken en de creatie van grote lege ruimtes voor evenementen. Gezien de parkpolitiek in Antwerpen is het niet verbazend te lezen dat parkaanleg vermeden wordt. Het artikel van 2007 verwijst ook naar de gecontesteerde Lange Wapperbrug.

*************************

“17/10 Neem nu afscheid van Scheldekaaien
Het wordt stilaan tijd om afscheid te nemen van de Scheldekaaien. Kaaien oude stijl dan toch, want in 2010 wordt gestart met de heraanleg van de zeven kilometer lange kaai. Met het project Kant & Wal doet het stadsbestuur een beroep op het gevoel voor nostalgie van de Antwerpenaar.


Wat is uw herinnering aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Vertel ons via de reacties uw verhaal.


“De heraanleg van de Scheldekaaien moet het kroonjuweel worden van de stadsvernieuwing in Antwerpen”, zei de schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open Vld), donderdag bij de voorstelling van het project Kant & Wal.Met dit project, dat bestaat uit een wandeling langs tien infozuilen, een boekje of een gegidste wandeling, kunnen Antwerpenaars kennismaken met het verleden van de Scheldekaaien.“Iedereen heeft wel de een of andere herinnering aan de kaaien. Sommigen komen er om te mijmeren, anderen om te huilen of te vrijen. Met het project willen we de mensen opnieuw even laten stilstaan bij hun band met de Schelde”, aldus schepen van Samenlevingsopbouw Leen Verbist (sp.a).Op verschillende plekken op de blauwe steen is een tijdlijn gekleefd, waarop belangrijke ‘kaaimomenten’ staan vermeld. Op de infozuilen worden kleine en grote verhalen verteld.

Sint-Andries

Het masterplan voor de Scheldekaaien moet eind 2009 klaar zijn. De heraanleg staat voor 2010 op de agenda en start ter hoogte van Sint-Andries in de richting van het Zuid. Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Bijvoorbeeld of de geplande ondergrondse parkeergarages voldoende capaciteit hebben en of de kaaien ter hoogte van de Suikerrui worden geknipt om doorgaand verkeer te vermijden.

Nog een heikele kwestie is de financiering van de heraanleg. De nieuwe waterkering wordt betaald door Waterwegen en Zeekanaal met middelen uit het Sigmaplan. De rest van de werkzaamheden is voor rekening van de stad. De volledige heraanleg wordt op minstens 300 miljoen euro geraamd. Geld dat er voorlopig nog niet is.

Patrick VAN DE PERRE”

http://www.gva.be/Antwerpen/2000/artikel.asp?art={8DDE9467-7BBD-4293-9DE4-7C712ABBC8C3}

Advertenties
%d bloggers liken dit: